1 Ιουν 2013
0 σχόλια

Creta Farms: Υποχώρηση των πωλήσεων για το α' τρίμηνο

9:42 π.μ.
«Βουτιά» 9,5% σημείωσε ο Όμιλος Creta Farms, το α’ 3μηνο του 2013.
Σύμφωνα με τον Όμιλο, η μείωση στις πωλήσεις του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων από τις θυγατρικές του εξωτερικού.
Η Διοίκηση, στα πλαίσια της πολιτικής της για ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, και προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση αυτής της πολιτικής έλαβε σημαντικές αποφάσεις για συνολική αναδιοργάνωση του Ομίλου οι οποίες θα τεθούν προς έγκριση στα αρμόδια όργανα.
Μεταξύ των προτάσεων της Διοίκησης περιλαμβάνονται η απορρόφηση από τη μητρική εταιρία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε των θυγατρικών της εταιριών ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε και ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. και η αύξηση κεφαλαίου στη θυγατρική της στις Η.Π.Α «Creta Farm USA» μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσης απαίτησης.
Οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Διοίκησης με βασικούς πυλώνες:
Τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος στην εγχώρια αγορά συγκεντρώνοντας στη μητρική εταιρεία τις εγχώριες λειτουργίες του Ομίλου.
Την επικέντρωση σε εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας για άμεση διείσδυση στις ξένες αγορές μέσω συμφωνίας παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της καινοτόμας παραγωγικής μεθοδολογίας
Την προσαρμογή των δομών του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στο διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε νέες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες Την συνεχή βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης των λειτουργιών του Ομίλου.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρίας εμφανίζονται μειωμένα λόγω μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων (one-off) κατά ποσό 11 εκατ. ευρώ και 9,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα δημιουργίας προβλέψεων απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού.
Ο Όμιλος Creta Farms εστιασμένος στη στρατηγική του για την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών του, επέτυχε σημαντική μείωση των εξόδων παραγωγής και διάθεσης 7% και 14% αντίστοιχα, ενώ παράλληλα διατήρησε σταθερές πωλήσεις σε επίπεδο εταιρείας.
Οι λειτουργικές ροές, τόσο της εταιρείας όσο και του ομίλου, κινούνται σε θετικά επίπεδα, ενώ το περιθώριο λειτουργικού αποτελέσματος EBITDA, πλέον των εξόδων αναδιοργάνωσης, ανήλθε σε 10% για την εταιρεία και 8% για τον Όμιλο.

 Πηγή:www.reporter.gr


Πηγή:www.reporter.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top