23 Μαΐ 2013
0 σχόλια

Geniki Bank: Στα 28 εκατ. ευρώ υποχώρησαν οι ζημιές το α΄ τρίμηνο Πηγή:www.capital.gr

9:47 π.μ.
Μείωση ζημιών κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2013 η Geniki Bank. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 28 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 66,3 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €11,8 εκατ., -56,6% ετησίως, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €8 εκατ., μειωμένα κατά 66%, που οφείλεται κυρίως στη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου (-37%) από €2.476 εκατ. σε €1.824 εκατ., καθώς και στην αύξηση του κόστους των καταθέσεων (22%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (εν μέρει λόγω αύξησης υπολοίπων από €1.936 εκατ. σε €2.036 εκατ.)

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των προβλέψεων και της απομείωσης αξίας ενεργητικού) ανήλθαν σε €25 εκατ., -23,5% ετησίως, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πολιτικής μείωσης δαπανών, τόσο στα διοικητικά έξοδα (-31%), όσο και στα έξοδα προσωπικού (-22%). Η 5ιοίκηση εκτιμά μείωση των ετήσιων λειτουργικών εξόδων για το 2013 που θα υπερβαίνει το 22% σε σχέση με το 2012.

Τα αποτελέσματα πριν από προβλέψεις ανήλθαν σε €-13,1 εκατ. έναντι €-5,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι προβλέψεις ανήλθαν σε €14,8 εκατ., μειωμένες κατά 68% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Μεγέθη 31 Μαρτίου 2013

• Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €2,04 δισ., παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 5εκέμβριο του 2012.

• Τα δάνεια και απαιτήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €1,8 δισ. εμφανίζοντας μείωση 4,7% σε σχέση με το 5εκέμβριο του 2012. Ο 5είκτης 5άνεια προς Καταθέσεις βελτιώθηκε σε 90% από 128% το Μάρτιο του 2012.

• Το χαρτοφυλάκιο των δανείων σε καθυστέρηση εμφανίζει σταθεροποίηση στον επιχειρηματικό τομέα και ιδιαίτερα στις Μεγάλες Επιχειρήσεις ενώ στους ιδιώτες παρουσιάζει αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 5εκεμβρίου 2012. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις ανήλθε σε 68%.

Σημαντικά Γεγονότα

Κατ’ εξουσιοδότηση της από 14/01/2013 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, το 5ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 22/02/2013 την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού 5ανείου ύψους €350.029.997,66, το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου η Τράπεζα Πειραιώς και άσκησε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €1,00 με τιμή μετατροπής €6,86 ανά μετοχή. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των νέων 51.024.781 μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €68.322.221, διαιρεμένο σε 68.322.221 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας €1,00 η κάθε μία. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €325,4 εκατ. στις 31/03/2013.

Κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 13,3% στο τέλος Μαρτίου 2013. Η Γενική Τράπεζα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ελλάδα, είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη με δάνεια προς καταθέσεις στο 90% και δεν έχει εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Πηγή:www.capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top