26 Νοε 2015
0 σχόλια

Νόμπελ Οικονομικού Εγκλήματος - 450 δις η "τρύπα" του τραπεζικού συστήματος

11:03 π.μ.
ΣΤΑ 400 ΔΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ !!!

Οι Έλληνες Φορολογούμενοι ΧΡΕΩΘΗΚΑΜΕ 300 ολόκληρα Δις για τη διάσωση των χρεοκοπημένων συστημικών τραπεζών, που σήμερα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν 120 μόλις Δις καταθέσεων !!!

Με τα ίδια χρήματα θα είχαμε κλείσει όλες μαζί τις χρεοκοπημένες συστημικές τράπεζες και θα είχαμε χρηματοδοτήσει τη λειτουργία ενός νέου, υγιούς και μη διαπλεκόμενου τραπεζικού συστήματος, που θα μπορούσε εύκολα να διαχειριστεί και να κουρέψει όλα τα δάνεια, εξυπηρετούμενα & κόκκινα, να εγγυηθεί το 100% των καταθέσεων χωρίς τραπεζικές αργίες, capital controls και ουρές στα ΑΤΜ's και να χρηματοδοτήσει τις παραγωγικές επενδύσεις και την ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας !!!


ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ BANKING
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 15,48 Δις + ELA 86 Δις + ΕΚΤ 40 Δις +TARGET2 118 Δις + 1η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 40 Δις = 299 Δις + ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 110 Δις = 409 Δις !!! 

Προσοχή !!!
Ο υπολογισμός προϋποθέτει ότι οι δημοσιευθείσες από τις τράπεζες εκθέσεις τους στην ΕΚΤ είναι αληθείς, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις προς τρίτους στο εξωτερικό από
swaps, επαναγορές, επισφάλειες τιτλοποιήσεων, κλπ !!!
Δηλαδή, γράψτε 450 Δις για νάχετε ήσυχο το κεφάλι σας !!! 

Στα 15,48 δισεκ. διαμορφώνονται οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών στην Ελλάδα σε σύνολο κεφαλαίων περίπου 27 δισεκ. αντιστοιχούν δηλαδή στο 57% των συνολικών κεφαλαίων όταν στην Γερμανία είναι 9% και στις τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης πλην Ελλάδος 24%.
 
Όμως, οι τράπεζες έχουν μακροχρόνιες περιόδους για να καλύψουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ενώ άμεσης ανάγκης είναι μόνο η αναβαλλόμενη φορολογία από μεταφορά ζημιών.
 
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι και η δομή της εξάρτησης των τραπεζών από την ρευστότητα του ευρωσυστήματος Ε
LA και ΕΚΤ και οι οφειλές τους στο σύστημα TARGET2, που σήμερα ανέρχονται στα 118 Δις. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΟ BANKINGNEWS :

Εθνική τράπεζα 27,6 δισεκ. - ΕLA 17,6 δισεκ. και ΕΚΤ 10 δισεκ. 
Alpha 27,8 δισεκ. - ELA 23 δισεκ. και ΕΚΤ 4,8 δισεκ.
Eurobank 32,7 δισεκ. ευρώ - ELA 22,9 δισεκ. και ΕΚΤ 9,8 δισεκ.
Πειραιώς 37 δισεκ. -
ELA 22 δισεκ. και ΕΚΤ 15 δισεκ. ευρώ
Attica bank 890 εκατ - ELA 820 εκατ και ΕΚΤ 70 εκατ ευρώ

Εθνική τράπεζα 
Η έκθεση της Εθνικής στο Ευρωσύστημα την 30 Ιουνίου 2015 είχε διαμορφωθεί σε 27,6 δισ., εκ των οποίων μέσω ELA 17,6 δισ., αυξημένη κατά 20 δισ. σε σχέση με 19 Μαΐου 2015.
Η αξία των μη χρησιμοποιούμενων ενεχύρων υπερβαίνει τα 6 δισ. σε τρέχουσες αποτιμήσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εθνικής την 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε 3,855 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 1,88 δισε αφορά ζημιές από το
PSI (Private Sector Involvement) το 2012, 1,385 δισεκ ζημιές πιστωτικού κινδύνου και 582 εκατ σε φορολογικές ζημιές. 

Alpha Bank
Η
Alpha bank με ημερομηνία 30 Ιουνίου του 2015, ελάμβανε συνολική χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ύψους 27,8 δισ., αναλυόμενη σε 4,8 δισ. μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) και 23 δισ. από το ELΑ.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (
Common Equity Tier I) σε ενοποιημένη βάση, με στοιχεία 31 Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε 13,1%, ενώ το ύψος των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων έφθαναν συνολικά στα 3,7 δισ. εκ του οποίου ποσοστό 70% περίπου σχετίζεται με τις ζημίες απομειώσεως δανείων και απαιτήσεων καθώς και τις ζημίες από το PSI.

Eurobank
Ο συντελεστής μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (
Common Equity Tier 1CET1) επί του σταθμισμένου ενεργητικού της Eurobank ανέρχεται σε 14,2%, ο δείκτης μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier 1) σε 14,2% και ο συντελεστής φερεγγυότητας (Capital adequacy ratio) σε 14,5%. 
Κατά την 30 Ιουνίου 2015 η χρηματοδότηση της
Eurobank από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του ευρωσυστήματος ανερχόταν σε 32,7 δισ. (από 29 δισεκ. τον Μάρτιο του 2015) εκ των οποίων 22,9 δισ. (τέλη Μαρτίου ήταν 19,9 δισ.) αφορούσαν σε χρηματοδότηση από το ELA.
Το 82,12% των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα τέλη Μαρτίου του 2015 (δηλ. 3,225 δισεκ. εκ συνόλου 3,927 δισ.) αφορούν σε φορολογικές ζημίες από τη συμμετοχή της
Eurobank στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (1,2 δισεκ ευρώ) οι οποίες υπόκεινται σε τριακονταετή απόσβεση από το 2012 και εφεξής, καθώς και σε προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (2,025 δισεκ. ευρώ), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό.

Πειραιώς
Ο όμιλος Πειραιώς είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
CET-1 11,6% και συνολικό κεφαλαιακό δείκτη 11,7%.
Η τράπεζα Πειραιώς στις 30 Ιουνίου 2015 είχε αντλήσει 37 δισ. (15 δισ. μέσω ΕΚΤ και 22 δισ. μέσω
ELA), που παραμένει αμετάβλητο μέχρι σήμερα.
Το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του ομίλου Πειραιώς στο τέλος Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε 4 δισ. εκ των οποίων τα 1,3 δισ. σχετίζονταν με την απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το
PSI του 2012 (30 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν), τα 2,2 δισ. με απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων συνέπεια της ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα χρόνια (αόριστος χρονικός ορίζοντας χρήσης) και τα 0,5 δισ. με μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες (5 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν).

Attica Bank
Η εξάρτηση της
Attica bank από τη χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος αυξήθηκε στις 30 Ιουνίου του 2015 στα 890 εκατ. ευρώ (από την ΕΚΤ αντλήθηκαν 70 εκατ. ευρώ και από το ELA περίπου 820 εκατ ευρώ). Πηγή: kinima-ypervasi.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top