1 Δεκ 2015
0 σχόλια

Οι τράπεζες ανοίγουν τα «κόκκινα» δάνεια

11:14 π.μ.

Κατά μέτωπο επίθεση στα «κόκκινα» δάνεια και φιλόδοξους στόχους ανακτησιμότητας περιλαμβάνει η στρατηγική των τραπεζών για την καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων τους. Με τη στήριξη πλέον ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού πλαισίου και με συνδυασμό στρατηγικών συνεργασιών και εσωτερικής διαχείρισης, Alpha Bank ΑΛΦΑ και Eurobank βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης του σχεδιασμού τους για τον χειρισμό των NPLs.
Η Alpha Bank σε συνεργασία με την Aktua θα διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο λιανικής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ισπανικής εταιρείας, ενώ το χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων έχει αναλάβει εσωτερική μονάδα, η οποία θα αξιοποιεί μεταξύ άλλων τα collaterals που έχει η τράπεζα, όπου προκρίνεται η ρευστοποίηση. Εσωτερική μονάδα που απασχολεί 2.500 άτομα, συνεργασίες με διεθνείς εταίρους για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων αλλά και πώληση μέρους χαρτοφυλακίων ή και ανταλλαγή ακόμη με άλλες τράπεζες, κυρίως επιχειρηματικών δανείων, αποτελούν τους πυλώνες της στρατηγικής για τη Eurobank. H τράπεζα θα αξιοποιήσει τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία, κατά κύριο λόγο ακίνητα, σε συνεργασία και με διεθνείς οίκους.

Συμφωνία με Aktua Hellas
Το πρώτο τρίμηνο του 2016 θα ξεκινήσει η δραστηριότητα της Aktua Hellas, της κοινοπραξίας της Alpha Bank με την Aktua Solutiones Financieras, την ισπανική εξειδικευμένη εταιρεία στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. H συνεργασία αφορά το κομμάτι της λιανικής τραπεζικής, ενώ στην τραπεζική επιχειρήσεων, εσωτερική μονάδα της τράπεζας θα διαχειρίζεται άνω του 90% των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, ύψους 6,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων θα ρευστοποιήσει περί τα 4 δισ. ευρώ.
Οι δύο πυλώνες στρατηγικής της τράπεζας στα NPLs έχουν ως στόχο την ενεργό διαχείριση των χαρτοφυλακίων και την αξιοποίηση των collaterals που διαθέτει η Alpha Bank, όπως και του νέου θεσμικού πλαισίου που διευκολύνει τις διαδικασίες. Στην εσωτερική μονάδα έχει μεταφερθεί συνολικό επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο 6,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 61% χαρακτηρίζεται χαρτοφυλάκιο προς ρευστοποίηση και περιλαμβάνει ανοίγματα δανείων σε οριστική καθυστέρηση, με στόχο τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και την ανάκτηση μέρους των κεφαλαίων.

Eιδικού χειρισμού
Το 39% του χαρτοφυλακίου, περίπου 2,6 δισ. ευρώ, εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο ειδικού χειρισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται δάνεια εταιρειών με μεγαλύτερη πιθανότητα ανάκτησης. Η στρατηγική της τράπεζας είναι μέσω ρυθμίσεων να ανακτήσει τα ληξιπρόθεσμα ανοίγματα κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές μετά τις αναδιαρθρώσεις.
Στη λιανική τραπεζική, η τεχνογνωσία της Aktua, που έχει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ως εξασφάλιση ακίνητα, αναμένεται να συμβάλει καίρια καθώς η εταιρεία θα διαχειρίζεται τα δάνεια και θα παίρνει τις σχετικές προμήθειες, ενώ η Alpha Bank θα επωφελείται από την ανάκτηση.

Αναδιαρθρώσεις με εκπτώσεις
Οι νέες στρατηγικές της τράπεζας, σε συνεργασία με την Aktua, περιλαμβάνουν ευρύτερη χρήση διακανονισμών, αναδιαρθρώσεων με «έκπτωση», όπως και προηγμένους τρόπους διαχείρισης των collateral και «φιλική» προσέγγιση που μειώνει τα νομικά κόστη. Η κοινοπραξία της Aktua Hellas θα δώσει στην τράπεζα τη δυνατότητα να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ενώ επαναξιολογείται η στρατηγική επανάκτησης ακινήτων για τη μεγιστοποίηση της αξίας τους. Η τράπεζα έχει υλοποιήσει στοχευμένο πλαίσιο διαχείρισης των ζημιών, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενεργού προϋπολογισμού ζημιών, σε συνεργασία με την BlackRock, με κατανομή σε υποχαρτοφυλάκια, έλεγχο των βασικών δεικτών επίδοσης και εύρεση των κατάλληλων στρατηγικών ανά ομάδες/κατηγορίες.

Στόχος η μείωση κατά 50%
Kατά 50% επιδιώκει να μειώσει σταδιακά τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών στα χαρτοφυλάκιά της η Eurobank, καθώς και να περιορίσει τις συνολικές ζημίες ως τη λήξη του δανείου κατά 10%-15%. Πρόκειται για μια συνολική στρατηγική με τέσσερις πυλώνες: εσωτερική διαχείριση, στρατηγικές συνεργασίες, πωλήσεις χαρτοφυλακίων, αξιοποίηση κατασχεθέντων.
Η τράπεζα απασχολεί περίπου 2.500 στελέχη στη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου, έχοντας in house management με εξειδικευμένες μονάδες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών λιανικής, εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διαχείρισης επισφαλών πελατών και λύσεις που σταδιακά μετατοπίζονται από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμα βιώσιμες. Στόχος είναι να μετατραπεί η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου από κέντρο κόστους σε επιχειρηματική μονάδα με δικό της ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία θα παρακολουθείται ως ξεχωριστή μονάδα στα οικονομικά αποτελέσματα.

Συμπράξεις
H Εurobank εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συμπράξεων με διεθνείς εταίρους για την εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίων λιανικής τραπεζικής, όπου θα διατηρεί οικονομικό συμφέρον, καθώς επίσης και σύναψη κοινοπραξιών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση επιλεγμένων τμημάτων του επιχειρηματικού της χαρτοφυλακίου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για συζητήσεις τόσο με την Aktua όσο και με το KKR, ενώ διερευνά επίσης τις δυνατότητες πώλησης μέρους του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.
Ανταλλαγή
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο περιλαμβάνεται η κατά περίπτωση πώληση ή ανταλλαγή δανειακών χαρτοφυλακίων (κυρίως επιχειρηματικών δανείων) με άλλες συστημικές τράπεζες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσής τους. Ταυτόχρονα, η Eurobank βρίσκεται σε διαδικασία μεταβίβασης της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, κυρίως ακινήτων, στη Γενική Διεύθυνση, ενώ σε πιλοτική βάση η διαχείριση μέρους αυτού του χαρτοφυλακίου έχει ανατεθεί σε διεθνείς εξειδικευμένους οίκους.
Η διοίκηση της Eurobank εκτιμά ότι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα διευκολυνθεί περαιτέρω από τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση του χρόνου και τη βελτίωση του ποσοστού ανάκτησης σε σχέση με το αναμενόμενο που σχετίζονται με τις διαδικασίες εκτέλεσης και πτώχευσης.

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρό ενδιαφέρον
Στις 2 Δεκεμβρίου λήγει η δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ για τους Ελληνες επενδυτές και ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας. Στην Ελλάδα και με έμφαση στους μικροεπενδυτές -για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει ελάχιστο όριο- η τράπεζα επιδιώκει τη συγκέντρωση ως και 300 εκατ. ευρώ και το ενδιαφέρον είναι ήδη ισχυρό.
Τιμή διάθεσης είναι το 0,30 ευρώ που αντιστοιχούν στο 0,02 ευρώ του book building μετά το reverse split.

Η δημόσια προσφορά
Η Εθνική συγκέντρωσε από την ιδιωτική τοποθέτηση 457 εκατ. ευρώ και 709 εκατ. ευρώ από την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων, ενώ τα 300 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από τη δημόσια προσφορά θα συμπληρώσουν το βασικό σενάριο των κεφαλαιακών αναγκών.
Θα ακολουθήσει η κάλυψη του εναπομείναντος ποσού από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει την πώληση της Finansbank ως μέσο για την αποπληρωμή των coco’s.

Τα ποσοστά
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, οι συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ελέγχουν το 11%, οι συμμετέχοντες στη διεθνή προσφορά το 16,8% και οι ομολογιούχοι που αντάλλαξαν τους τίτλους με μετοχές το 27,7%. Υφιστάμενοι επενδυτές εξωτερικού και εσωτερικού περιόρισαν το ποσοστό τους σε 0,9% και 0,2% και οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών ΗΠΑ αποκτούν το 2,2%.
Το συνολικό ποσοστό του ΤΧΣ διαμορφώνεται σε 41,2%, με μόνο 1,5% να προέρχεται από την προηγούμενη συμμετοχή του.

Attica Bank: Αισιοδοξία για την αμκ
Μεταξύ 4 και 10 Δεκεμβρίου θα «τρέξει» η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank ΑΤΤ ύψους 750 εκατ. ευρώ. Πηγές της τράπεζας, αλλά και του βασικού μετόχου διατυπώνουν την αισιοδοξία τους για την επιτυχία της αύξησης, στην οποία το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ θα συμμετάσχει διατηρώντας το 51% που ελέγχει, με δυνατότητα το ποσοστό να μειωθεί στο 34% εάν συμμετάσχουν νέοι μέτοχοι.
Η συμμετοχή του Ταμείου «μεταφράζεται» σε ποσό από 250 ως 382,5 εκατ. ευρώ , ενώ ο στόχος είναι να βρεθούν νέοι ιδιώτες επενδυτές. Η τράπεζα πρέπει κατ’ ελάχιστον να συγκεντρώσει 584 εκατ. ευρώ που είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από το βασικό σενάριο της διαγνωστικής άσκησης προκειμένου να συμμετάσχει και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλύπτοντας τη διαφορά.

Το ενημερωτικό δελτίο
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στο σύνολό του το ενημερωτικό δελτίο της Attica Bank για τη δημόσια προσφορά 2.495.784.996 νέων, κοινών, μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, που εκδίδονται με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αναλογία 36 νέες μετοχές προς 1 παλαιά. Από σήμερα 1 Δεκεμβρίου παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 1.364.362.467 κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Bank, προκειμένου να αντικατασταθούν από 69.327.361 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω reverse split.
Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας, με τελική ονομαστική αξία εκάστης 0,30 ευρώ μετά και τη μείωση της ονομαστικής αξίας, είναι η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Σε αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας από 12 σε 3 ευρώ προχώρησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εν όψει της αύξησης κεφαλαίου, χωρίς με αυτόν τον τρόπο να επηρεάζεται η πραγματική αξία  της συνεταιριστικής μερίδας, διότι δεν μεταβάλλεται η καθαρή θέση του συνεταιρισμού.
Η τιμή διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 6 ευρώ, τιμή που είναι ενιαία τόσο για παλαιούς όσο και για νέους συνεταίρους, περιλαμβανομένων των θεσμικών. Στην αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για απεριόριστο αριθμό συνεταιριστικών μερίδων και το δικαίωμα εγγραφής ασκείται σε οποιοδήποτε από τα 23 καταστήματα του δικτύου της τράπεζας έως και τις 10 Δεκεμβρίου.

Πηγή: naftemporiki,

Από την έντυπη έκδοση
Της Αννας Δόγα


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top