11 Ιουν 2014
0 σχόλια

Ελληνο- Αμερικανικό Επιμελητήριο: Τι γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την TTIP- Ποια τα οφέλη για τη χώρα

11:11 π.μ.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της ηλεκτρονικής έρευνας που πραγματοποίησε το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, σχετικά με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP).
Η έρευνα σχεδιάστηκε για να καταμετρήσει τον βαθμό επίγνωσης σχετικά με την ΤΤΙΡ μεταξύ των μελών της επιχειρηματικής κοινότητας, ανεξάρτητα από τον τομέα, το μέγεθος ή τα έσοδά τους. Αποτελείται από 90 απαντήσεις ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν στα µέλη του Ελληνο- Αμερικανικού Επιμελητηρίου, μεταξύ της 1ης Απριλίου και της 9 Μαΐου, 2014.

Το δείγμα αποτελείται από 80 ελληνικές επιχειρήσεις, µέλη του Επιμελητηρίου, από διάφορους τομείς όπως την βιομηχανία κατασκευαστικών, συμβουλευτικών, μεταφορών, τροφίμων, εμπορίου, ασφάλειας, μετάλλου, τεχνολογίας, ρουχισμού, τουρισμού και κρασιού μεταξύ άλλων.

Οι μισοί από αυτούς δεν γνωρίζουν την TTIP, 40% είναι μερικώς ενήμεροι, και µόνο το 10% είναι πλήρως ενήμεροι. Το 30% έχει αναπτύξει εμπορικές δραστηριότητες µε τις ΗΠΑ και θεωρεί ως μείζων εμπόδια στο εμπόριο το υψηλό κόστος και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στα τελωνεία, την ασυμβατότητα των προτύπων, τις διαφορές στο μάρκετινγκ των προϊόντων τους, και την υπερτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ένα ενθαρρυντικό ποσοστό των ερωτηθέντων, το 75%, απάντησε θετικά στο γεγονός ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη επίγνωση της TTIP, ενώ το υπόλοιπο 25% δεν ήταν σίγουρο.
aaaaaaa100514
Αυτό απεικονίζεται επίσης από το γεγονός ότι σχεδόν το 72% των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν δεν ήταν ικανοποιημένες από τις πληροφορίες που τους παρέχονται σχετικά µε την TTIP, ενώ σχεδόν το 24% είναι μερικώς ικανοποιημένο , και µόνο το υπόλοιπο 4% είναι απόλυτα ικανοποιημένο.
Οι ερωτηθέντες δεν γνωρίζουν τις ποικίλες ευκαιρίες που προκύπτουν στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον ακόμα κι αν το 65% γνώριζε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η οικονομία της ΕΕ βασίζονται στις δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περισσότερο από 90%.

Συγκεκριμένα, µόνο το 10% των εταιρειών γνώριζε ότι η TTIP θα μπορούσε να αυξήσει την ετήσια ποσότητα του εμπορίου της ΕΕ κατά 120€ δισ. και των ΗΠΑ κατά 100€ δισεκατομμύρια. Στη συνέχεια, το 35% μερικώς ενημερωμένο και το υπόλοιπο 55% δεν ήταν καθόλου ενημερωμένο για αυτό το γεγονός.

Ενόψει αυτού, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι σχεδόν 12,5% του δείγματος γνώριζε ότι θα δημιουργηθούν περίπου 15 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, 27,5% ήταν αβέβαιο, και ένα ανησυχητικό 60% ήταν εντελώς απληροφόρητο για αυτό το γεγονός.

Ως αποτέλεσμα της περιορισμένης γνώσης όσον αφορά την TTIP, τα µέλη προτιμούν να ενημερώνονται ώστε να αυξήσουν τις γνώσεις τους. Για την ακρίβεια, το 95% είναι βέβαιοι ότι η TTIP πρέπει να απασχολήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, και θα πρέπει να ενημερώνονται. Κατά συνέπεια, το 45% θεωρεί τα ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) και τα δελτία ενημέρωσης ως τα πλέον προτιμητέα μέσα για ενημέρωση , το 25% απάντησε ότι θα προτιμούσε να ψάχνει για όλες τις εξελίξεις της TTIP σε µια ιστοσελίδα αφιερωμένη µόνο στις εξελίξεις της TTIP, το 20% προτιμά να μαθαίνει σχετικά µε την TTIP μέσα από εκδηλώσεις και στρογγυλές συζητήσεις, ενώ µόνο το 5% προτιμά ένα διαδικτυακό τόπο συζήτησης κι ενημέρωσης (e-forum) και το υπόλοιπο 5% θα προτιμούσε να ενημερώνεται µέσω κάποια εξειδικευμένα κοινωνικά δίκτυα.

Τα πλεονεκτήματα

Η αλήθεια είναι ότι η TTIP, σύμφωνα με το Ελληνο- Αμερικανικό Επιμελητήριο, παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα για σχεδόν κάθε επιχείρηση. Όταν οι εταιρείες κλήθηκαν να αναφέρουν πώς η TTIP θα διευκολύνει τις λειτουργίες τους, το 25% απάντησε ότι οι διαδικασίες εισαγωγής στα τελωνεία θα μειωθούν δραστικά, το 20% θα αποκόμιζε σημαντικό όφελος από την αύξηση της συμβατότητας προτύπων, το 15% θα επωφεληθεί από τη μείωση των δασμών, ένα άλλο 15% από τη μείωση των απαιτήσεων για πιστοποιήσεις, το 10% από τη µμείωση των ποσοστώσεων και 15% απάντησε ότι ακόμα δεν γνωρίζει τον τρόπο που θα διευκολυνθεί στις δραστηριότητές του αν και πιστεύει ότι θα έχει όφελος από την TTIP.

Σχετικά µε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που η TTIP θα παρέχει σε αυτές τις εταιρείες, το 20% απάντησε ότι θα αυξήσει το πελατολόγιο του, το 15% δήλωσε ότι θα αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, ένα άλλο 15% δήλωσε ότι θα επιτύχουν ανταγωνιστικές τιμές µέσω της μείωσης των δασμών, ενώ το 10% υποστήριξε ότι θα αναπτύξουν τις διατλαντικές συνεργασίες, ένα άλλο 10% θα ζητήσει χρηματοδότηση ή επενδύσεις από τις ΗΠΑ, ένα άλλο 10% πιστεύει ότι θα αυξηθεί η αξιοπιστία τους, 5% θα εξαλείψει τους κινδύνους στην αλυσίδας εφοδιασμού, 5% θα μπορούσε να εξάγει πιο καινοτόμα προϊόντα στις ΗΠΑ, και το υπόλοιπο 10% δεν αναγνωρίζει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα του προκύψει αλλά αναμένει να κερδίσει κάποιο.

Τέλος, το ΤΤΙΡ θα αυξήσει όχι µόνο τα κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς διάφοροι θετικοί εξωτερικοί παράγοντες θα βοηθήσουν διάφορες ομάδες του ενδιαφερόμενου παράγοντα.

Περίπου το 25% του δείγματος απάντησε ότι θα επανεπενδύσει τις αποταμιεύσεις του από το TIIP αναπτύσσοντας συνεργασίες µε αμερικανικές εταιρείες, το 20% θα επενδύσει στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, το 15% θα χρησιμοποιήσει την εξοικονόμηση πόρων για κεφαλαιακές επενδύσεις, το 15% θα αυξήσει το εργατικό της δυναμικό, το 15% θα εκπαιδεύσει το εργατικό δυναμικό της, ενώ το υπόλοιπο 10% δεν έχει ακόμη αποφασίσει σχετικά µε επανεπένδυση τους.

Επιπλέον, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν πέρα από τις μεταβολές των τιμών, επειδή το 25% των εταιρειών θα είναι σε θέση να πουλά Ευρωπαϊκά προϊόντα στην αγορά των ΗΠΑ λόγω της αναμενόμενης συμβατότητας των προτύπων, το 25% θα είναι σε θέση να προσφέρει υψηλότερη ποικιλία προϊόντων, το 20% θα παρέχει πιο καινοτόμα προϊόντα, το 20% θα συμβάλει στην ανταλλαγή των παραδοσιακών γεύσεων, προτιμήσεων και πολιτισμού, ενώ το 10% εξακολουθεί να µην είναι γνωρίζει τον τρόπο που θα επωφεληθούν οι καταναλωτές από την ΤΤΙΡ.

Επίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις και η κοινωνία θα επωφεληθούν στο σύνολό τους καθώς το 45% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η ΤΤΙΡ θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη και την εξέλιξη της Ελλάδος, 20% δηλώνουν ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) τους θα βελτιωθεί, το 15% ισχυρίζεται ότι Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη (CSR) τους θα βελτιωθεί, και το υπόλοιπο 20% δεν γνωρίζει κάποια πιθανά οφέλη για την κοινωνία.

Τα οφέλη για τη χώρα

O Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος, δήλωσε ότι η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει ποτέ επιτευχθεί και η οποία θα επιφέρει αλλαγές στις
εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και των δύο πλευρών.
aaameri100614
"Η απλοποίηση διαδικασιών, η κατάργηση ή μείωση διαφόρων εμποδίων και δασμών, η εναρμόνιση προτύπων αλλά και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων θα συνδράμουν καταλυτικά στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικά στην μείωση της ανεργίας. Αναμένουμε ότι η χώρα μας θα ωφεληθεί και από το αυξημένο όγκο μεταφορών που θα προκύψει από την εφαρμογή της Συμφωνίας ", είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γεν. Διευθυντής του Επιμελητηρίου, κ. Σπυρτούνιας, τόνισε ότι: "τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν το Επιμελητήριο μας να σχεδιάσει μια νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ΤΤΙΡ που θα παρέχει στις επιχειρήσεις τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν για το πώς η ΤΤΙΡ θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις του τομέα τους, τη λειτουργία τους την ανταγωνιστικότητα τους και βαθμιαία την πιθανή ανάπτυξη τους".
Πηγή:www.reporter.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top